შინაგანაწესი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მაგისტრი შინაგანაწესი

ᲛᲣᲮᲚᲘ 1. ᲖᲝᲒᲐᲓᲘ ᲓᲔᲑᲣᲚᲔᲑᲐᲜᲘ
1.1. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებამაგისტრი“- შინაგანაწესი  (შემდგომში შინაგანაწესი) შემუშავებულია საქართველოსკანონმდებლობის შესაბამისად დაშესასრულებლად სავალდებულოდ ვრცელდებაშეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება„მაგისტრი“-ს (შემდგომში კომპანიის/ადმინისტრაციის/დამსაქმებლის)თანამშრომლებზე.
1.2. შინაგანაწესის მიზანია:
1.2.1. შრომის დისციპლინის დაცვის უზრუნველყოფა;
1.2.2. თანამშრომელთა შრომისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულის დამკვიდრება;
1.2.3. კომპანიასა და მის თანამშრომლებს შორის შრომითი ურთიერთიბიდან წარმოშობილი ნორმატიული ურთიერთობების მოწესრიდება;
1.2.4. სამუშაო დროის რაციონალური გამოყენება;
1.2.5. დასაქმებულის კვალიფიკაციის დონისა და პროფესიული ჩვევების გამოვლენის ხელშეწყობა;
1.2.6. სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულების ოპერატიულობის ზრდა;
1.2.7. თანამშრომლებს შორის ურთიერთობების მოწესრიგება.
1.3. წინამდებარე შინაგანაწესით გათვალისწინებულია ზოგადი რეგულაციები, რომელიც კონკრეტულ დასაქმებულთან მიმართებაში მოქმედებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 2. ᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲘᲡ ᲛᲘᲦᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲨᲠᲝᲛᲘᲗᲘ ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲝᲑᲘᲡ ᲬᲐᲠᲛᲝᲨᲝᲑᲐ. ᲨᲠᲝᲛᲘᲗᲘ ᲮᲔᲚᲨᲔᲙᲠᲣᲚᲔᲑᲐ
2.1. კომპანიაში ვაკანტურ თანამდებობებზეთანამშრომლის მიღება ხდება პირის განცხადებისადა შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, თუ ამმუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
2.2. დამსაქმებლის ინიციატივით, დასაქმებულთანშრომითი ხელშეკრულების გარდა, შესაძლებელიადამატებით გაფორმდეს სხვა სახის ხელშეკრულება/აქტი/შეთანხმება, რომლის საჭიროებაცგამომდინარეობს შრომით-სამართლებრივიურთიერთობის სპეციფიკიდან ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ვალდებულებებიდან.
2.3. მხარეთა შეთანხმებით, კომპანიის მიმართდასაქმებულის სამოქალაქო პასუხისმგებლობისუზრუნველყოფის მიზნით, შესაძლებელია მხარეთაშორის გაფორმდეს შესაბამისი ხელშეკრულება.
2.4. ამ მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტებისწარმოების მიზანშეწონილობაზე გადაწყვეტილებასიღებს დამსაქმებელი.
2.5. შრომითი ურთიერთობა წარმოიშობადასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულებისა დაწინამდებარე შინაგანაწესით გათვალისწინებულისხვა სახის დოკუმენტების მხარეთა მიერხელმოწერისთანავე.
2.6. შრომითი ხელშეკრულება იდება წერილობითიფორმით, განუსაზღვრელი, განსაზღვრული ანსამუშაოს შესრულების ვადით.
2.7. შრომითი ხელშეკრულება და მასთანდაკავშირებული სხვა სახის დოკუმენტები იდება ორთანაბარმნიშვნელოვან იურიდიული ძალის მქონეეგზემპლარად, რომლებიც ინახება მხარეებთან.
2.8. შინაგანაწესი შრომითი ხელშეკრულებისგანუყოფელი ნაწილია.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 3. ᲡᲢᲐᲟᲘᲠᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲒᲐᲛᲝᲡᲐᲪᲓᲔᲚᲘ ᲕᲐᲓᲐ
3.1. პირის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს გაცნობისადა სამსახურებრივი ვალდებულებების შესწავლისმიზნით, მხარეთა შეთანხმებით, შესაძლებელიადასაქმების კანდიდატის მიღება სტაჟიორად.
3.2. კომპანიაში სტაჟირება ატარებს არაანაზღაურებად ხასიათს და მისი ხანგრძლივობაგანისაზღვრება ერთ თვემდე ვადით.
3.3. სტაჟირების განმავლობაში დასაქმებულს უფლებააქვს ნებისმიერ დროს დადოს სტაჟიორთანშრომითი ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვადით ანმის გარეშე. სხვა შემთხვევაში სტაჟირება წყდებამისი ვადის გასვლისთანავე.
3.4. შესასრულებელ სამუშაოსთან პირისშესაბამისობის დადგენის მიზნით, მხარეთაშეთანხმებით, კანდიდატთან შესაძლებელიამხოლოდ ერთხელ დაიდოს შრომითიხელშეკრულება გამოსაცდელი ვადით არა უმეტეს 6თვისა.
3.5. გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში დასაქმებული იღებს ამუშაოს ანაზღაურებას შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ოდენობის შესაბამისად.
3.6. დამსაქმებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროსდადოს კანდიდატთან შრომითი ხელშეკრულება ანმოშალოს გამოსაცდელი ვადით დადებულიშრომითი ხელშეკულება.
3.7. გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომითიხელშეკრულების მოშლა რეგულირდება საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს შრომის კოდექსი“-ს მე-9 მუხლის შესაბამისად.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 4. ᲙᲝᲛᲞᲐᲜᲘᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲔᲑᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲐ-ᲛᲝᲕᲐᲚᲔᲝᲑᲔᲑᲘ
4.1. კომპანია უფლებამოსილია:
4.1.1. მართოს კომპანიის საქმიანობა და დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილებები თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში;
4.1.2. განსაზღვროს გარკვეული სამუშაოს შესრულებისათვის საჭირო თანამშრომელთა რაოდენობა;
4.1.3. დანერგოს და გამოიყენოს მოტივაციის სისტემა წარმატებული სამუშაოსათვის ან მიმართოს დისციპლინურ ღონისძიებებს წინამდებარე შინაგანაწესის ან შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;
4.1.4. მოთხოვოს თანამშრომლებს კომპანიის მიერ დაწესებული წესების, ნორმატიული ან ინდივიდუალური შინაარსის ბრძანებებისა და მოთხოვნების შესრულება;
4.1.5. მოსთხოვოს დასაქმებულს მისთვის გადაცემული ფასეულობის სათანადოდ შენახვა და გაფრთხილება, ხოლო მისი განადგურების ან დაზიანების შემთხვევაში კომპანიისთვის მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურება;
4.1.6. შეზღუდოს დასაქმებული შეთავსებით სხვა ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებისგან, თუ ასეთი სამუშაოს შესრულებამ შეიძლება ხელი შეუშალოს მის ძირითად სამუშაოსთან დაკავშირებული მოვალეობების შესრულებას;
4.1.7. კანონმდებლობის შესაბამისად, არაარსებითად შეცვალოს შრომითი ხელშეკრულების პირობები;
4.1.8. ხელი შეუწყოს კოლექტივის საქმიანი და შემოქმედებითი გარემოს შექმნას, ყოველმხრივ დაუჭიროს მხარი და განავითაროს თანამშრომელთა ინიციატივა და აქტივობა, დროულად განიხილოს თანამშრომელთა კრიტიკული შენიშვნები და წინადადებები და შეატყობინოს მათ მიღებული ზომების შესახებ;
4.1.9. მის ხელთ არსებული რესურსების შესაბამისად, იზრუნოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის  ზრდაზე;
4.1.10. მიიღოს სათანადო ზომები, რათა ყველა თანამშრომელმა მიიღოს მონაწილეობა ორგანიზაციის წინსვლასა და განვითარებაში.
4.2. კომპანია ვალდებულია;
4.2.1. იმოქმედოს კომპანიის წესდების, ამ შინაგანაწესისა და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად;
4.2.2. შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებამდე ახალ თანამშრომელს გააცნოს შრომის შინაგანაწესი და სხვა მოქმედი წესები;
4.2.3. უზრუნველყოს თანამშრომელთა მიერ კუთვნილი შვებულებით სარგებლობის შესაძლებლობა წინამდებარე შინაგანაწესისა და შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესების შესაბამისად;
4.2.4. უზრუნველყოს შრომის დისციპლინის განუხრელი დაცვა, მუდმივად განახორციელოს ორგანიზატორული, ეკონომიკური და სხვა სამუშაოები, რომელიც მიმართული იქნება შრომითი რესურსების რაციონალური გამოყენების, სამუშაო დროის დანაკარგის შემცირების, სტაბილური შრომითი კოლექტივის ჩამოყალიბებისა და გაძლიერებისათვის;
4.2.5. დასაქმებულს გადასცეს სამუშაოს დაწყებისთანავე მისთვის საჭირო ინვენტარი. ამასთან, შრომის დაცვის წესების შესაბამისად, უზრუნველყოს სამუშაო ადგილების ტექნიკური აღჭურვა.
4.3. კომპანიის თანამშრომელი უფლებამოსილია:
4.3.1. სამსახურებრივი საქმიანობის წარმატებულად წარმართვისათვის მოითხოვოს შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;
4.3.2. აიმაღლოს კვალიფიკაცია ამ შრომის შინაგანაწესით და ადმინისტრაციის მიერ დადგენილი კვალიფიკაციის ამაღლების ფორმებისა და გრაფიკის შესაბამისად;
4.3.3. ისარგებლოს კომპანიაში თანამშრომლებისთვის განკუთვნილი შეღავათებით;
4.3.4. საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში შეარჩიოს თავისი საქმიანობის შესრულების მეთოდები და საშუალებები, რომლებიც ემსახურება კომპანიის მიზნების შესრულებას.
4.4. კომპანიის თანამშრომელი ვალდებულია:
4.4.1. შრომითი ხელშეკრულების დადებამდე, აცნობოს დამსაქმებელს ყველა იმ გარემოების შესახებ, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მას სამუშაოს შესრულებაში ან საფრთხე შეუქმნას დამსაქმებლის და მესამე პირის ინტერესებს;
4.4.2. დროულად, ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად და კვალიფიციურად შეასრულოს შრომითი ვალდებულებები თანამდებობისა და სპეციალობის შესაბამისად;
4.4.3. დაიცვას შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები, წინამდებარე შრომის შინაგანაწესი და სხვა შიდა სამართლებრივი აქტები, აგრეთვე შეასრულონ ხელმძღვანელთა მითითებები;
4.4.4. სამუშაო დრო მთლიანად გამოიყენოს კომპანიის მიზნებისათვის, სამსახურში თავი შეიკავოს ისეთი ქმედებისაგან, რომელიც ხელს შეუშლის სხვა თანამშრომლების მიერ თავიანთი სამსახურებრივი უფლება-მოვალეობების შესრულებას;
4.4.5. სპეციალური მითითების გარეშე დაიცვას ისსამართლებრივი აქტები, რომლებიც მისსამსახურებრივ საქმიანობას უკავშირდება;
4.4.6. შეასრულოს ხელმძღვანელის მითითება,რომლებიც გაცემულია შრომითი ურთიერთობითგათვალისწინებული უფლებამოსილებისფარგლებში;
4.4.7. შრომითი ურთიერთობით გათვალისწინებულიმოვალეობების შესრულების მიზნით,დასაქმებულისათვის კომპანიის მიერ გადაცემულიქონება ან/და სხვა სახის მატერიალური ფასეულობადაიცვას დაკარგვის, დაზიანების, განადგურების, ანსხვა ნებისმიერი სახით მისი ღირებულებისშემცირების/გაუფასურებისგან, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანიის წინაშე სრული მოცულობით აგოს პასუხი დამდგარ ზიანზე;
4.4.8. მისი ბრალეულობით გამოწვეული ზიანისდადგომის შემთხვევაში, სრული ოდენობითაანაზღაუროს მასზე რიცხული მატერიალურიფასეულობასთან დაკავშირებით კომპანიისთვისმიყენებული ზიანი;
4.4.9. წესრიგში ჰქონდეს სამუშაო ადგილი, დაიცვასსისუფთავე კომპანიის შენობაში და ტერიტორიაზე;
4.4.10. არ დაუშვას სამსახურებრივი მიზნებისათვის გადაცემული ფასეულობის არასამსახურებრივიდანიშნულებით გამოყენება;
4.4.11. დროულად შეატყობინოს ადმინისტრაციას თავიანთი სამუშაოს შესაძლო შეუსრულებლობის შესახებ;
4.4.12. ყველა ღონე იხმაროს, რათა სასწრაფოდ აღმოფხვრილი იქნეს ის მიზეზები და პირობები, რომლებიც ხელს უშლის ან ართულებს ნორმალურ მუშაობას და დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ადმინისტრაციას მომხდარის შესახებ;
4.4.13. მოუფრთხილდეს კომპანიის  ქონებას, წესრიგში ჰქონდეს სამუშაო ადგილი, სამსახურებრივი დოკუმენტები და ტექნიკური მოწყობილობანი,  მკაცრად დაიცვან მატერიალურ ფასეულობათა და დოკუმენტაციის შენახვის დადგენილი წესები;
4.4.14. თავი შეიკავოს ისეთი ქმედებისგან, რომელიც ლახავს კომპანიის საქმიან რეპუტაციას,  ღირსებასა და პრესტიჟს;
4.4.15. გამოიჩინოს თავაზიანობა და კოლეგიალობა სხვა თანამშრომლების მიმართ;
4.4.16. არ გაავრცელოს ინფორმაცია კომპანიისა და მისი კლიენტების შესახებ, რაც მისთვის ცნობილი გახდა სამსახურებრივი მოვალეობათა შესრულებისას;
4.4.17. შრომითი ურთიერთობის ფარგლებში მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება შეუსაბამოს მასზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულების მაღალ ხარისხსა და კომპანიის კანონიერ ინტერესებს.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 5. ᲡᲐᲕᲐᲚᲓᲔᲑᲣᲚᲝ ᲥᲪᲔᲕᲘᲡ ᲡᲢᲐᲜᲓᲐᲠᲢᲔᲑᲘ
5.1. ყველა თანამშრომელი ვალდებულიააცნობიერებდეს, რომ კომპანიის დადებითი იმიჯიარის მნიშვნელოვანი წინაპირობა კომპანიისმიზნების მისაღწევად. თანამშრომელივადებულია მუდმივად იცავდეს კომპანიის იმიჯსმომხმარებლებისა და პარტნორების წინაშე. აღნიშნულის გათვალისწინებით თანამშრომელი ვალდებულია:
5.1.1. იყოს კეთილსინდისიერი და ობიექტური, როგორცკლიენტების, ასევე კოლეგების მიმართ, ვალდებულია ქმნას თანამშრომლობის პირობებიდა დაამყაროს კეთილმოსურნე ურთიერთობაკოლეგებთან;
5.1.2. პატივისცემით მოეკიდოს და დაიცვას კოლეგებისინტერესების, თავი აარიდოს ნებისმიერი სახისკონფლიქტური სიტუაციის შექმნას;
5.1.3. ავლენდეს პროფესიონალიზმს მუშაობაში დაუდმივად ისწრაფოდეს მისი სრულყოფისაკენ.
5.1.4. არ დაუშვას ფაქტების განზრახ დამახინჯება, ტყუილი და არაპატიოსანი მიდგომა განცხადებებსადა მოქმედებებში;
5.1.5. შეინარჩუნოს საქმიანი ატმოსფრო, არ დაუშვასხმაური, ხმამაღალი საუბარი, ვალდებულიააკონტროლოს თავისი მეტყველება და ჟესტები, როგორც კოლეგებთან, ასევე მომხმარებლებთანურთიერთობაში. უნდა იცავდეს საყოველთაოდდადგენილ ეთიკურ ნორმებს;
5.1.6. თავი შეიკავოს თანამშრომლებთან დავისგანკლიენტის თანდასწრებით;
5.1.7. მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში შეინარჩუნოს სამსახურებრივი საჭიროებებისათვის განკუთვნილი საკომუნიკაციო საშუალებები, დროულად უპასუხოს სატელეფონო ზარს დაპასუხისას წარადგინოს ორგანიზაცია და საკუთარითავი;
5.1.8. არ დაუშვას კომპანიის შენობებში სიგარეტისმოწევა, გარდა სპეციალურად გამოყოფილიადგილებისა
5.1.9. არ დაუშვას სამსახურში არა ფხიზელმდგომარეობაში გამოცხადება ან სამუშაო საათებშიასეთ მდგომარეობაში შესვლა.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 6. ᲛᲪᲕᲔᲚᲘᲡ ᲔᲗᲘᲙᲘᲡ ᲡᲢᲐᲜᲓᲐᲠᲢᲘ
6.1. წინამდებარე შინაგანაწესის მიზნებისათვის მცველს წარმოადგენს 18 წელს მიღწეული, ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი, რომელიც დაცვით ორგანიზაციასთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს ობიექტის დაცვას და რომელზედაც გაცემულია მცველის მოწმობა.
6.2. მცველი ვალდებულია მასზე დაკისრებული სამსახურებრივი მოქმედებები განახორციელოს „კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის, მასსა და კომპანიას შორის გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებისა და წინამდებარე შინაგანაწესით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.
6.3. მცველი უნდა იყოს ყურადღებიანი, დაკვირვებული, თავდაჭერილი, ზრდილობიანი, ურთიერთობაში იყოს ტაქტიანი, თავაზიანი, კეთილგანწყობილი და კანონთან ერთადხელმძღვანელობდეს ზნეობრივი ნორმებით.
6.4. მცველმა პატივი უნდა სცეს ყველა ადამიანისპიროვნულ ღირსებას მიუხედავად  რასობრივი თუეროვნული კუთვნილებისა, ენისა, სქესისა, ასაკისა, რელიგიური აღმსარებლობისა, პოლიტიკური თუსხვა შეხედულებებისა, ქონებრივი და წოდებრივიმდგომარეობისა, სოციალური კუთვნილებისა, წარმომავლობისა, განათლებისა, ან სხვა სახისპირადი მდგომარეობისა ან/და სექსუალურიორიენტაციისა.
6.5. მცველი სამსახურებრივი მოვალეობებისშესრულებისას უნდა იყოს მოწესრიგებული დატანსაცმლის დამტკიცებული ნიმუშის შესაბამისადჩაცმული. მცველი ვალდებულია, სამსახურებრივიმოვალეობის შესრულებისას სამუშაო დროგაანაწილოს რაციონალურად და სრულყოფილადშეასრულოს დაკისრებული ვალდებულება.
6.6. მცველი ვალდებულია არ გაახმაუროს მისთვისცნობილი კონფიდენციალური ინფორმაცია, პირადიმონაცემები, რომლის გამჟღავნებამ შეიძლებაგამოიწვიოს მესამე პირთა ინტერესის შელახვა.
6.7. მცველს ეკრძალება სამორინეში და სათამაშოაპარატების სალონში შესვლა, გარდასამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისშემთხვევებისა. უნიფორმაში მყოფ მცველს ასევეეკრძალება ისეთ გარემოში ყოფნა (ალკოჰოლურისასმელების გასაღებისა და მოხმარების ადგილები, ზოგიერთი ტიპის გასართობი ობიექტები და ..), რომლებიც მცველის პროფესიისთვისშეუფერებელია.
6.8. მცველმა უნდა მოახდინოს რეაგირება კოლეგისმხრიდან ეთიკის კოდექსის დარღვევაზე. მცველიშეურიგებელი უნდა იყოს ასეთი გამოვლინებისადმიდა ამის შესახებ მოახსენოს ზემდგომთანამდებობის პირებს.
6.9. მცველმა უარი უნდა თქვას ნებისმიერი სახისუკანონო შემოთავაზებაზე და არ უნდა გამოიყენოსსამსახურებრივი მდგომარეობასოციალურეკონომიკური ან სხვა სახის სარგებლისმისაღებად.
6.10. მცველმა ბოროტად არ უნდა ისარგებლოსსამსახურებრივი ინფორმაციით და პირადიმონაცემებით საკუთარი ან/და ახლობელ პირთაკერძო ინტერესების დაკმაყოფილებისთვის.
6.11. მოქალაქისადმი წაყენებული მოთხოვნები თუშენიშვნები გამოთქვას მშვიდი, ზრდილობიანი დადამაჯერებელი ფორმით. მცველისგან დაუშვებელიაქედმაღლური მიმართვა, მუქარა, ირონია, ჟარგონისგამოყენება და ფამილარული ტონით საუბარი. ყველა სიტუაციაში და ნებისმიერ ადამიანთანურთიერთობისას, როგორც სამუშაო, ასევეარასამუშაო დროს, აუცილებელია ქცევის ეთიკურინორმების დაცვა.
6.12. სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებისას, მოქალაქესთან ურთიერთობის დროს მცველსეკრძალება: მოუწესრიგებელ, არაჰიგიენურმდგომარეობაში ყოფნა, სიგარეტის მოწევა, საღეჭირეზინის მოხმარება, მობილურზე საუბარი, მანქანიდან საუბარი, აგრესიული ჟესტიკულაცია.
6.13. სამსახურებრივი ურთიერთობისას მცველმა თავიუნდა შეიკავოს ფამილარული ურთიერთობებისგან.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 7. ᲙᲚᲘᲔᲜᲢᲔᲑᲗᲐᲜ ᲙᲝᲛᲣᲜᲘᲙᲐᲪᲘᲘᲡ ᲬᲔᲡᲘ
7.1. კომუნიკაციის დამყარებისას თანამშრომელივალდებულია:
7.1.1. მიესალმოს მას თავაზიანად და აგრძნობინოსკეთილგანწობა;
7.1.2. მიმართოს სახელით, თუკი აღნიშნული ცნობილიამისთვის ან შეუძლია მიმართოს კლიენტს კითხვითუკაცრავად, თქვენი სახელი?“ ანუკაცრავად, როგორ მოგმართოთ?“;
7.1.3. არ დაუშვას კლიენტთან კომუნიკაციისპარალელურად ნებისმიერი სხვა მოქმედებისშესრულება (მაგ. ჭამა, სმა, სხვა პირთან საუბარი, კომპიუტერში რაიმის კეთება და . .). კლიენტთანკომუნიკაციის შეფერხებისას (მაგ. სატელეფონოზარი, სხვა კლიენტის შეკითხვა) თანამშრომელმაუნდა მოიხადოს ბოდიში და სასწრაფოდ მოაგვაროსშექმნილი შეფერხება. თუ ლიენტთანურთიერთობის შეფერხების მიზეზი მესამე პირისშეკითხვაა, თანამშრომელმა უნდა სთოვოს მესამეპირს დალოდება, კითხვაზე პასუხი კი მხოლოდგადაუდებელ შემთხვევაში გასცეს;
7.1.4. კომუნიკაცია აწარმოოს წინადადებათაპოზიტიური და არა ნეგატიური ფორმულირებით. თანამშრომელმა მოთხოვნის დაკმაყოფილებისშეუძლებლობის ნაცვლად აქცენტი უნდა გააკეთოსსხვა ალტერნატივებზე, ასეთის არსებობისშემთხვევაში;
7.1.5. კლიენტს ესაუბროს ლაკონურად და მარტიენით. უნდა გამოიყენოს ყველასათვის მისაღებიტერმინოლოგია და განმარტოს იმგვარ ცნებათამნიშვნელობა, რაც შეიძლება კლიენტისათვისგაუგებარი იყოს;
7.1.6. დაიცვას კლიენტის უფლება პირად, კომერციულან/და პროფესიულ საიდუმლოებაზე, არ განაცხადოსმათ შესახებ სხვათა გასაგონად;
7.1.7. კლიენტს მიაწოდოს შესაბამისი ინფორმაციასრულად და უტყუარად. თუ კონკრეტულ საკითხთანდაკავშირებით თანამშრომელს სჭირდებადამატებითი ინფორმაცია, მან უნდა მოიხადოსბოდიში და შესაბამისი ინფორმაცისთვის უნდამიმართოს კომპეტენტურ თანამშრომელს;
7.1.8. იმ შემთხვევაში თუ, მართებულ მიზეზთა გამოვერ ხერხდება კლიენტის მოთხოვნისდაკმაყოფიება, თანამშრომელი ვალდებულიაგამოხატოს მწუხარება აღნიშნულის თაობაზე დადაასაბუთოს პასუხი.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 8. ᲒᲐᲠᲔᲒᲜᲝᲑᲘᲡ ᲡᲢᲐᲜᲓᲐᲠᲢᲔᲑᲘ (ᲓᲠᲔᲡ-ᲙᲝᲓᲘ)
8.1. კომპანიის ყველა თანამშრომელი ვალდებულიაგაუფრთხილდეს კომპანიის ავტორიტეტს და იმიჯს, არა მხოლოდ პროფესიული ქცევით, არამედპროფესიული იერითაც.
8.2. აღნიშნულის გათვალისწინებით, თანამშრომელივალდებულია დაიცვას ჩაცმულობის საქმიანისტილი ეტიკეტი შესაბამისად. კერძოდ, იგი უნდაიმოსებოდეს სადად, ელეგანტურად და გემოვნებით. დაუშვებელია შეუფრებელი, ავანგარდული ან/დაგამომწვევი ჩაცმულობა.
8.3. კომპანიის ის წარმომადგენლები, რომელთაცუშუალო კავშირი აქვთ კომპანიის სერვისების მომხმარებლებთან (კერძოდ, მცველები) ვალდებულნი არიან ატარონ სპეციალური უნიფორმა.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 9. ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲙᲕᲘᲠᲘᲡ ᲮᲐᲜᲒᲠᲫᲚᲘᲕᲝᲑᲐ, ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲓᲐ ᲓᲐᲡᲕᲔᲜᲔᲑᲘᲡ ᲓᲠᲝ
9.1. თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, კომპანიაში სტანდარტულ სამუშაო კვირად ითვლება 8 საათიანი სამუშაო დღე და 40 საათიანი სამუშაო კვირა ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. სამუშაო საათებია 10:00-დან  19:00-მდე, ერთ საათიანი შესვენების გათვალისწინებით 14:00-დან 15:00 სათამდე.
9.2. ყოველდღიური სამუშაოს დაწყებისა დადამთავრების დრო, ასევე დღის განმავლობაშიდასაქმებულისთვის განკუთვნილი შესვენების დრორეგულირდება დასაქმებულთან გაფორმებულიინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებისშესაბამისად, მისი თანამდებობისგათვალისწინებით.
9.3. შესვენების დრო არ შედის სამუშაო დროში.
9.4. თანამშრომლებს, შრომის კანონმდებლობითდადგენილ შემთხვევებში, სამუშაო დღისგანმავლობაში ეძლევათ დამატებითი დრო შესვენებისთვის.
9.5. ყველა თანამშრომელი ვალდებულია დროულადგამოცხადდეს და დარჩეს სამსახურში სამუშაოსაათების დამთავრებამდე.
9.6. დასაქმებული, რომელიც სამსახურებრივიმოვალეობის შესრულების მიზნით იმყოფებაკომპანიის შენობის/ტერიტორიის გარეთ, ითვლებასამსახურში მყოფად.
9.7. ყველა თანამშრომელი ვალდებულია სამუშაოსაათების დასრულების შემდეგ, სრულ წესრიგშიმოიყვანოს თავისი სამუშაო ადგილი, საიმედოდშეინახოს დოკუმენტები, სრულად გათიშოსკომპიუტერი და მხოლოდ ამის შემდეგ დატოვოსსამუშაო ადგილი.
9.8. დასაქმებულის მიერ ზეგანაკვეთურადშესრულებული სამუშაო დამსაქმებლის მიერანაზღაურდება დასაქმებულის ხელფასისსაათობრივი განაკვეთის 10%-ით გაზრდილიოდენობით.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 10. ᲨᲕᲔᲑᲣᲚᲔᲑᲐ
10.1. დასაქმებულს უფლება აქვს ისარგებლოსანაზღაურებადი შვებულებით წელიწადში 24სამუშაო დღით.
10.2. შვებულების შესახებ მოთხოვნის უფლებადასაქმებულს წარმოეშობა მუშაობის თერთმეტითვის შემდეგ, თუმცა კომპანიის დირექტორისათანხმობით შეიძლება დასაქმებულს მიეცესშვებულება აღნიშნული ვადის გასვლამდეც.
10.3. შვებულების მოთხოვნის მიზნით თანამშრომელი ვალდებულია სასურველი პერიოდი შეათანხმოს მის უშუალო ხელმძღვანელთან, რის შემდგომაც შესაბამისი მოთხოვნით წერილობითი სახით მიმართავს კომპანიის დირექტორს სულ მცირე 2 კვირით ადრე.
10.4. უშუალო ხელმძღვანელი ან კომპანიის დირექტორი უფლებამოსილია უარი თქვასდასაქმებულის მიერ მოთხოვნილ პერიოდშიშვებულებით სარგებლობაზე, თუ მოცემულპერიოდში კომპანიის ოპერირების უწყვეტობისა და შეუფერხებლობის მიზნებიდან, ან სამსახურებრივიაუცილებლობიდან გამომდინარე, კონკრეტული დასაქმებულის მიერ შვებულებით სარგებლობამიზანშეწონილი არ არის. აღნიშნულ შემთხვევაში კომპანია ვალდებულია შესთავაზოს დასაქმებულს შვებულების გამოყენების, მის [დასაქმებულის] მიერ მოთხოვნილთან ყველაზე ახლოს მდგომი პერიოდი იმგვარად, რომ შესაბამისობაში დარჩეს წინამდებარე მუხლის 9.1 პუნქტის მოთხოვნებთან.
10.5. დასაქმებული უფლებამოსილია დირექტორისთანხმობით კუთვნილი შვებულება გამოიყენოსნაწილ-ნაწილ ან მიიღოს კომპენსაცია.
10.6. კომპანიის ოპერირების უწყვეტობისა და შეუფერხებლობის მიზნებიდან, ან სამსახურებრივიაუცილებლობიდან გამომდინარე კომპანია უფლებამოსილია დასაქმებული გამოძახოს შვებულებიდან, შესაბამისი ბრძანებისსაფუძველზე, მხოლოდ და მხოლოდ იმ პირობით დასაქმებულს უნარჩუნდება უფლება ასეთი გამოძახების შედეგად დაკლებული შვებულების დღეები მოითხოვოს დამატებით.
10.7. იმ შემთხვევაში თუ დასაქმებული ვერისარგებლებს კუთვნილი ანაზღაურებადიშვებულებით, იგი უფლებამოსილია მოითხოვოსშვებულების მომდევნო წელს გადატანა.აკრძალულია არაანაზღაურებადი შვებულების გადატანა მომდევნო წელს ან ანაზღაურებადიშვებულების გადატანა ზედიზედ 2 წლისგანმავლობაში.
10.8. დამსაქმებლის წერილობითი განცხადებისსაფუძველზე დასაქმებულს შეუძლია შრომისკოდექსით გათვალისწინებული პირობებისგათვალისწინებით ისარგებლოს მოკლევადიანიშვებულებით არაუმეტეს 15 კალენდარული დღისხანგრძლივობით, რომელიც არ ანაზღაურდებადამსაქმებლის მიერ. აღნიშნული შვებულებითსარგებლობის პირობები რეგულირდებაწინამდებარე მუხლიგათვალისწინებულიწესებით.
10.9. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლისგამო შვებულებები ანაზღაურდებაკანონმდებლობით დადგენილი წესით.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 11. ᲨᲠᲝᲛᲘᲡ ᲐᲜᲐᲖᲦᲐᲣᲠᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲪᲔᲛᲘᲡ ᲓᲠᲝ ᲓᲐ ᲬᲔᲡᲘ
11.1. კომპანიის თანამშრომლებზე შრომითიანაზღაურება, როგორც წესი გაიცემა თვეშიერთხელ, საბანკო დაწესებულების მეშვეობით,უნაღდო ანგარიშსწორებით ან მხარეთაშეთანხმებით გათვალისწინებული სხვა ფორმით.
11.2. შრომითი ანაზღაურების გადახდა ხდებაყოველთვიურად არაუგვიანეს მომდევნო თვის მე-10(მეათე) საბანკო დღისა. როგორც წესი, ანაზღაურებამოხდება ხელფასის დასაქმებულის საბანკოანგარიშზე გადარიცხვით.
11.3. დამსაქმებელი უფლებამოსილია დასაქმებულისშრომის ანაზღაურებიდან დაქვითოს ზედმეტადგაცემული ან ნებისმიერი სხვა თანხა, რომელიცშრომითი ურთიერთობებიდან გამომდინარე აქვსგადასახდელი.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 12. ᲬᲐᲮᲐᲚᲘᲡᲔᲑᲐ
12.1. დასაქმებულის მიმართ სამსახურებრივმოვალეობათა სანიმუშო შესრულებისათვის,ხანგრძლივი ან/და კეთილსინდისიერისამსახურისათვის, განსაკუთრებული სირთულის ანმნიშვნელობის დავალების შესრულებისათვისდასაქმებულის მიმართ გამოიყენება შემდეგიწახალისების ფორმები:
12.1.1. მადლობის გამოცხადება;
12.1.2. ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოება;
12.1.3. დაწინაურება;
12.1.4. დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომისვადამდე მოხსნა;
12.1.5. ფულადი ჯილდო (პრემია).
12.2. დასაქმებულის მიმართ შეიძლება ერთდროულადგამოყენებულ იქნეს წახალისების რამოდენიმეფორმა.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 13. ᲓᲘᲡᲪᲘᲞᲚᲘᲜᲣᲠᲘ ᲒᲐᲓᲐᲪᲓᲝᲛᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲓᲘᲡᲪᲘᲞᲚᲘᲜᲣᲠᲘ ᲞᲐᲡᲣᲮᲘᲡᲛᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲖᲝᲛᲐ
13.1. დისციპლინურ გადაცდომას წარმოადგენს:
13.1.1. სამსახურში დაგვიანება ან სამუშაო საათებისამოწურვამდე სამსახურის დატოვება სათანადომიზეზის არარსებობის შემთხვევაში წინამდებარეშინაგანაწესით დადგენილი ნორმების დაუცველად;
13.1.2. სამსახურებრივი დოკუმენტებისმოუწესრიგებლობა ან გაყალბება;
13.1.3. კომპანიის მიერ დასაქმებულისათვისმინიჭებული უფლებამოსილების ბოროტადგამოყენება ან უფლებამოსილების გადამეტება;
13.1.4. კომპანიის ხარჯზე არაკანონიერი შემოსავლისადა სარგებლის მიღება;
13.1.5. არასაპატიო მიზეზით სამსახურებრივმოვალეობათა სისტემატურად (ზედიზედ ხუთისამუშაო დღის განმავლობაში) შეუსრულებლობა;
13.1.6. კომპანიის ქონების პირადი ან სარგებლისმიღების მიზნით გამოყენება;
13.1.7. კომპანიის მომხმარებლებისა და კონტრაქტორიორგანიზაციების არაკვალიფიციური,არასრულყოფილი და არაეთიკური მომსახურება;
13.1.8. სამუშაო საათების განმავლობაში არაფხიზელმდგომარეობაში ყოფნა;
13.1.9. ამსახურებრივ მოვალეობათა ბრალეული(განზრახი ან გაუფრთხილებლობითი)შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება;
13.1.10. მცველის მიერ მცველის ეთიკის სტანდარტის დარღვევა;
13.1.11. კომპანიისათვის ქონებრივი ზიანის მიყენებაან/და ასეთი ზიანის წარმოშობის საშიშროებისბრალეული შექმნა;
13.1.12. ზოგადზნეობრივი ნორმების წინააღმდეგ ანთანამშრომლების ან/და კომპანიისდისკრედიტაციისკენ მიმართული უღირსისაქციელი;
13.1.13. ისეთი კონფიდენციალური ინფორმაციისგამჟღავნება, რომელიც დაკავშირებულიადასაქმებულის სამსახურებრივი მოვალეობებისშესრულებასთან;
13.1.14. დასაქმებულის მიერ იმგვარი ქმედების ჩადენა,რომელიც დამსაქმებელს უკარგავს ნდობასდასაქმებულისადმი ან/და გამორიცხავს შრომითიურთიერთობის ჯეროვნად გაგრძელებისშესაძლებლობას.
13.2. დისციპლინური გადაცდომისათვის, გადაცდომისსიმძიმისა და ხასიათის, აგრეთვე ბრალეულობის,დამდგარი ზიანის, დასაქმებულის მიერ წარსულშიჩადენილი დისციპლინური გადაცდომის ხასიათისადა სხვა ობიექტური ფაქტორებისგათვალისწინებით, დასაქმებულის მიმართშეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი ზომები:
13.2.1. შენიშვნა;
13.2.2. გაფრთხილება;
13.2.3. საყვედური;
13.2.4. სასტიკი საყვედური;
13.2.5. ხელფასის დაკავება;
13.2.6. უფრო დაბალი რანგის თანამდებობაზეგადაყვანა;
13.2.7. შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა დასამსახურიდან გათავისუფლება.
13.3. შენიშვნა, გაფრთხილება, საყვედური, სასტიკი საყვედური, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა და სამსახურიდან გათავისუფლება შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ ძირითად სახდელად, ხოლო ხელფასის დაკავება და უფრო დაბალი რანგისთანამდებობაზე გადაყვანა, როგორც ძირითად ისე დამატებით სასჯელად.
13.4. დისციპლინური პასუხისმგებლობისდაკისრებამდე დამრღვევს მისი უშუალოხელმძღვანელის მითითების საფუძველზეშესაძლოა ჩამოერთვას წერილობითი ახსნა-განმარტება.
13.5. დისციპლინური პასუხისმგებლობა შეიძლებადასაქმებულს  დაეკისროს დარღვევისგამოვლენისთანავე, მაგრამ არა უგვიანეს ერთითვისა გამოვლენის დღიდან.
13.6. თუ დასაქმებულს ერთი წლის ვადაში არშეეფარდა ახალი დისციპლინარულიპასუხისმგებლობის ზომა, იგი ითვლებადისციპლინური პასუხისმგებლობის არმქონედ.
13.7. კომპანიის დირექტორს უფლება აქვს შესაბამისიბრძანების საფუძველზე, ვადაზე ადრე მოუხსნასდისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომადასაქმებულს, თუ მან არ ჩაიდინა ახალიგადაცდომა და თავი გამოიჩინა როგორცკეთილსინდისიერმა თანამშრომელმა.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 14. ᲡᲐᲢᲠᲐᲜᲡᲞᲝᲠᲢᲝ ᲡᲐᲨᲣᲐᲚᲔᲑᲘᲡ ᲛᲫᲦᲝᲚᲘᲡ ᲛᲐᲢᲔᲠᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲞᲐᲡᲣᲮᲘᲡᲛᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲐ
14.1. ამ მუხლის მიზნებისათვის „მძღოლი“წარმოადგენს კომპანიასთან შრომითურთიერთობაში მყოფ პირს, რომელსაცსამსახურეობრივი მოვალეობებისგანხორციელებისათვის, დროის სხვადასხვამონაკვეთში სარგებლობაში გადაეცემა კომპანიისსაკუთრებაში არსებული სხვადასხვასატრანსპორტო საშუალება.
14.2. კომპანია უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს,საკუთარი შეხედულებისამებრ, მძღოლის წინასწარიგაფრთხილების გარეშე უზრუნველყოს ქონებისშემოწმება.
14.3. მძღოლი ვალდებულია სრულიპასუხისმგებლობით მოეკიდოს კომპანიის მიერმისთვის მინდობილ ქონებას და ჯეროვნად დაკეთილსინდისიერად დაიცვას ქონების მოხმარებისწესები, კერძოდ:
14.3.1. მაქსიმალური ყურადღებით და გულისხმიერებითმართოს სატრანსპორტო საშუალება, რათა თავიდანიქნას არიდებული ავტოსაგზაო შემთხვევები დასატრანსპორტო საშუალების ტექნიკურიმდგომარეობის გაუარესება, გონივრულიამორტიზაციის გათვალისწინებით;
14.3.2. სუფთა მდგომარეობაში იქონიოს მის ხელთარსებული სატრანსპორტო საშუალება, როგორცგარეგნული იერსახე, ასევე სალონი;
14.3.3. ყოველი გასვლის წინ ვალდებულია შეამოწმოსზეთის დონე ძრავში, წყლის დონე რადიატორში,საბურავები (დაუშვებელია დაშვებულისაბურავებით მოძრაობა), გარე მაშუქიმოწყობილობების გამართულობა, სამუხრუჭესითხის დონე, საჭირო რაოდენობის საწვავისარსებობა ავზში, ასევე სათადარიგო საბურავი,დომკრატი, საბურავის ქანჩის არსებობა დამდგომარეობა;
14.3.4. ავტოსაგზაო შემთხვევის მოხდენისას ანსატრანსპორტო საშუალების ნებისმიერი სახისგაუმართაობის შემჩნევის შემთხვევაში, ვალდებულია პირველ რიგში ტელეფონისსაშუალებით, ხოლო მიმდინარე დღის ბოლომდეწერილობითი ფორმით, აღნიშნულის შესახებ შეატყობინოს უშუალო ხელმძღვანელს და მიიღოსმისგან ინსტრუქცია შემდგომი მოქმედებებისშესახებ;
14.3.5. ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს, ვალდებულიადაუყოვნებლივ გააჩეროს სატრანსპორტოსაშუალება და ტელეფონით დაუკავშირდეს:
14.3.5.1. დაზღვევის ცხელ ხაზს (დაზღვეული ავტომობილის მართვის შემთხვევაში);
14.3.5.2. საპატრულო პოლიციას;
14.3.5.3. უშუალო ხელმძღვანელს.
14.4. დაუშვებელია სატრანსპორტო საშუალებისმართვა ნასვამ ან ნარკოტიკული ნივთიერებებისზემოქმედების ქვეშ ან/და ნაბახუსევზე. ასევემართვის მოწმობის ჩამორთმევის ან შესაბამისიკატეგორიის არარსებობის შემთხვევაში.
14.5. მძღოლი უფლებამოსილია:
14.5.1. საჭიროების შემთხვევაში დააყენოს საკითხიკომპანიაში მის ხელთ არსებული სატრანსპორტოსაშუალების გაუმართაობის შესახებ;
14.5.2. იმ შემთხვევაში თუ მის ხელთ არსებულისატრანსპორტო საშუალება გაუმართავია დამიღებული ინსტრუქციის შესაბამისად, მისიშემდგომი გადაადგილება არ არის მიზანშეწონილი,მოითხოვოს სხვა სატრანსპორტო საშუალებისგამოყოფა.
14.6. კომპანია ვალდებულია შეუქმნას მძღოლსპირობები, რომლებიც აუცილებელია მასზემინდობილი ქონების სრული დაცვისა დანორმალური მუშაობისთვის.
14.7. მძღოლის მიერ მისთვის მინდობილი კომპანიისკუთვნილი ქონების განადგურების ან დაზიანებისშემთხვევაში, კომპანია უფლებამოსილია ყოველკონკრეტულ შემთხვევაზე დააკისროს მასმატერიალური ან/და არამატერიალური სანქციებითავისი შეხედულებისამებრ, მიყენებული ზიანის/ზარალის გათვალისწინებით.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 15. ᲡᲐᲛᲡᲐᲮᲣᲠᲨᲘ ᲒᲐᲛᲝᲣᲪᲮᲐᲓᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲢᲧᲝᲑᲘᲜᲔᲑᲘᲡ ᲬᲔᲡᲘ
15.1. დასაქმებული სამსახურში გამოუცხადებლობის,დაგვიანებით გამოცხადების, ან/და დღისგანმავლობაში სამსახურიდან გასვლისშემთხვევაში, ვალდებულია აღნიშნულის თაობაზეწინასწარ აცნობოს უშუალო ხელმძღვანელს.
15.2. დასაქმებულის მიერ სამსახურში დაგვიანებითგამოცხადება ან/და დღის განმავლობაშისამსახურიდან გასვლა უშუალო ხელმძღვანლისთანხმობის გარეშე, ჩაითვლება არასაპატიოდ.
15.3. სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების შეუძლებლობა დროებითი შრომისუუნარობის გამო, საჭიროებს შრომისუუნარობის ფურცლის(საავადმყოფო) წარმოდგენას.
15.4. არასაპატიოდ მიჩნეული თითოეული გაცდენილი სამუშაო დღის კომპენსირება წარმოებს დასაქმებული შვებულებიდან (ჯერ ანაზღაურებადი შვებულებიდან, ხოლო შემდეგ ანაზღაურების გარეშე შვებულებიდან)
ᲛᲣᲮᲚᲘ 16. ᲨᲠᲝᲛᲘᲗᲘ ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲬᲧᲕᲔᲢᲐ-ᲨᲔᲩᲔᲠᲔᲑᲐ
16.1. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, წარმოშობილი შრომითი ურთიერთობა წყდება:
16.1.1. მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით;
16.1.2. ხელშეკრულების ვადის გასვლით, თუ რომელიმე მხარე ხელშეკრულების ვადის გასვლამდე 1 თვით ადრე წერილობითი სახით განაცხადებს ვადის გასვლასთან ერთად სახელშეკრულებო ურთიერთობის შეწყვეტის თაობაზე;
16.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებით (თუ ხელშეკრულება დადებულია კონკრეტული სამუშაო შესრულების პირობით)
16.1.4. ერთერთი მხარის ინიციატივითხელშეკრულების მოშლით, ამასთან:
16.1.4.1. თუ წინამდებარე ხელშეკრულების მოშლის ინიციატორია დამსაქმებელი და ხელშეკრულების მოშლის საფუძვლია:
16.1.4.1.1. თუ ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებებიაუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას;
16.1.4.1.2. თუ დასაქმებულის კვალიფიკაცი ან მისი პროფესიული უნარჩვევები არ შეესაბამება მისმიერ დაკავებულ თანამდებობას/შესასრულებელსამუშაოს;
16.1.4.1.3. თუ სახეზეა დასაქმებული ხანგრძლივიშრომისუუნარობა შრომისუუნარობის ვადააღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ დღეს, ან 6 თვის განმავლობაში საერთო ვადა აღემატება 60 კალენდარულ დღეს, ამასთანავე, დასაქმებულსგამოყენებული აქვს ამ კანონის 21- მუხლითგათვალისწინებული შვებულება;
16.1.4.1.4. თუ სახეზეა დასაქმებულის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით ან კომპანიის შრომის შინაგანაწესით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევა, თუ მის მიმართ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გამოყენებული იყო დისციპლინური პასუხისმგებლობის რომელიმე ზომა ან თუ დასაქმებულის მიერ ადგილი აქვს შრომითი ხელშეკრულებით ან კომპანიის შრომის შინაგანაწესით გათვალისწინებული ვალდებულების უხეშ დარღვევას;
16.1.4.1.5. სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიცამართლებს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტას;
16.1.4.2. დასაქმებულის მიერ თანამდებობის/სამუშაოს საკუთარი ნებით, წერილობითი განცხადების საფუძველზე დატოვებით;
16.1.5. სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლით:
16.1.5.1. თუ გადაწყვეტილების შინაარსი სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობას გამორიცხავს;
16.1.5.2. თუ გადაწყვეტილებით უკანონოდ იქნა ცნობილი გაფიცვა;
16.1.6. დამსაქმებლის ლიკვიდაციით;
16.1.7. დასაქმებულის გარდაცვალებით.
16.2. „8.1.4.1“ პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით შრომითი ხელშეკრულების მოშლისას დამსაქმებელი შეტყობინების სულ მცირე 30 კალენდარული დღით ადრე გაგზავნით უზრუნველყოფს დასაქმებულის წინასწარ წერილობით გაფრთხილებას და დასაქმებულის სასარგებლოდ კომპენსაციის გადახდას 1 თვის შრომის ანაზღაურების ოდენობით, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საბოლოო ანგარიშსწორებისთვის განსაზღვრულ ვადაში, ხოლო ზემოაღნიშნული ვადის დაუცველობის შემთხვევაში, დამსაქმებელი უფლებამოსილია შეტყობინების სულ მცირე 3 კალენდარული დღით ადრე გაგზავნით შეწყვიტოს დასაქმებულთან ხელშეკრულება, რა შემთხვევაშიც კომპენსაცია განისაზღვრება 2 თვის შრომის ანაზღაურების ოდენობით.
16.3. „8.1.4.2“ პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით შრომითი ხელშეკრულების მოშლისას დასაქმებული ვალდებულია არანაკლებ 90 კალენდარული დღით ადრე გააფრთხილოს დამსაქმებელი წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით. აღნიშნულ პერიოდში დასაქმებული ვალდებულია განაგრძოს შრომითი ვალდებულებების შესრულება, ხოლო დამსაქმებელი ვალდებულია აანაზღაუროს დასაქმებულის მიერ შესრულებული სამუშაო. აღნიშნული ვადის დაუცველად შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შემთხვევაში დასაქმებული ვალდებულია დამსაქმებელს აუნაზღაუროს პირგასამტეხლო მისი [დასაქმებულის] 3 თვის შრომის ანაზღაურების ოდენობითა და აღნიშნული მოქმედებით გამოწვეული ზიანი (მათ შორის მიუღებელი შემოსავალი).
16.4. შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულისამუშაოს დროებით შეუსრულებლობა, რომელიც არიწვევს შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტასგანისაზღვრება შრომითი ურთიერთობის შეჩერებად და აღნიშნულ პერიოდში დასაქმებულს არ მიეცემა შრომის ანაზღაურება, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.
16.5. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა არათავისუფლებს მხარეებს შეწყვეტისმომენტისათვის არსებული ვალდებულებათაშესრულებისგან;
16.6. „8.1.4.3“ პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლების არსებობისას დასაქმებულისათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება წარმოებს კომპანიის დირექტორის ან სხვა უფლებამოსილი პირის შესაბამისი ბრძანებით.
16.7. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას დასაქმებული ვალდებულია უზრუნველყოს მის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული მასალების გადაცემა დამსაქმებლის მიერ განსაზღვრული სხვა თანამშრომლისათვის ისე, რომ არ შეიქმნას კომპანიის ბიზნეს საქმიანობის შეფერხების საშიშროება. წინააღმდეგ შემთხვევაში დასაქმებული თავისი ქონებით აგებს პასუხს დამსაქმებლისათვის მიყენებულ ზიანზე.
16.8. შრომითი ხელშეკრულების ნებისმიერი საფუძვლით შეწყვეტიდან 6 თვის განმავლობაში დასაქმებულის მიერ დამსაქმებლის კონკურენტ კომპანიაში მუშაობის დაწყება წინასწარ წერილობითი სახით შეთანხმებულ უნდა იქნას დამსაქმებელთან. იმ შემთხვევაში თუ დამსაქმებელი შეზღუდავს დასაქმებულს მის [დამსაქმებლის] კონკურენტ კომპანიაში შრომითი ურთიერთობის წამოწყებისგან, იგი ვალდებულია დასაქმებულს გადაუხდის ანაზღაურებას არანაკლებ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას არსებული ოდენობით.
16.9. კომპანიისათვის შეუტყობინებლად ან კომპანიის მოთხოვნის საწინააღმდეგოდ კომპანიის კონკურენტ კომპანიაში დასაქმებულის მიერ შრომითი ურთიერთობების ამ პუნქტით დადგენილი წესების უგულებელყოფით წამოწყების შემთხვევაში, მას ეკისრება პირგასამტეხლო კომპანიასთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის პერიოდში არსებული ხელფასის ექვსმაგი ოდენობით.
16.10. მცველის მიერ კომპანიასთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა და შრომითი ურთიერთობების წამოწყება კომპანიის იმ კლიენტთან, რომელსაც იგი კომპანიასთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტამდე არაუმეტეს 6 თვით ადრე პერიოდში მომსახურებას უწევდა როგორც კომპანიის წარმომადგენელი, რასაც თან ახლავს ასეთი კლიენტის მიერ კომპანიასთან მომსახურების ხელშეკრულების შეწყვეტა, კომპანიას უფლებამოსილს ხდის მოითხოვოს, ხოლო დასაქმებულს ვალდებულებას აკისრებს ასეთი მოთხოვნის შემთხვევაში კომპანიას აუნაზღაუროს პირგასამტეხლო მცველსა და კომპანიას შორის შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის პერიოდში არსებული ხელფასის ექვს მაგი ოდენობით.
16.11. შრომითი ურთიერთობის შეჩერება რეგულირდება საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული ნორმების შესაბამისად.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 17. ᲐᲓᲐᲞᲢᲐᲪᲘᲐ. ᲗᲐᲜᲐᲑᲐᲠᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲓᲘᲡᲙᲠᲘᲛᲘᲜᲐᲪᲘᲘᲡ ᲐᲙᲠᲫᲐᲚᲕᲐ
17.1. კომპანიის ადამიანური რესურსების მართვაზეპასუხისმგებელი შესაბამისი თანამშრომელი ყოველახალ თანამშრომელს აცნობს კომპანიისსტრუქტურას, კულტურას, სამუშაოსადმი მიდგომას,ცალკეულ პროგრამებს და თანამშრომლებს.
17.2. კომპანია იღებს ყველა ზომას, რომ ახალმათანამშრომელმა თავი იგრძნოს გუნდის წევრად.
17.3. კომპანიაში აკრძალულია ნებისმიერი სახისდისკრიმინაცია რასის, კანის, ფერის, ენის,ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების,ეროვნების, წარმოშობის, ქონებრივი და წოდებრივიმდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის, ასაკის,სქესის, შეზღუდული შესაძლებლობის, რელიგიურიან რაიმე გაერთინებისადმი კუთვნილების,ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური ან სხვაშეხედულების გამო.
17.4. კომპანია ყველა თანამშრომელს უქმნის თანაბარშესაძლებლობებს მოახდინონ თვითრეალიზაცია,განახორციელონ სამსახურებრივიუფლებამოსილება, იცავს მათ უფლებებს ისე, რომარცერთ მათგანს არ ანიჭებს უპირატესობას.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 18. ᲞᲠᲘᲕᲘᲚᲔᲒᲘᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲝᲑᲔᲑᲘ
18.1. კომპანიის არცერთი თანამშრომელი,მიუხედავად მისი თანამდებობისა დაგამოცდილებისა, არ სარგებლობს არანაირიგანსაკუთრებული შეღავათით.
18.2. ყოველი თანამშრომელი ვალდებულია დაიცვასკომპანიის პოლიტიკა და პასუხისმგებელია ჯანსაღისამუშაო გარემოს შენარჩუნებაზე.
18.3. ყოველმა თანამშრომელმა უნდა დაამყაროს დაშეინარჩუნოს კარგი ურთიერთობა სხვათანამშრომლებთან, მიუხედავად მათი პირადიგანწყობილებისა. ყველა თანამშრომელივალდებულია გაითვალისწინოს ერთმანეთისხასიათი და პიროვნული თვისებები, ასევე არანაირიგარემოება არ არსებობს მათ მიერ ზოგადისიტუაციის დაძაბვის გასამართლებლად.
18.4. ყოველი თანამშრომელი პასუხისმგებელია მისიმიზეზით გამოწვეულ კამათსა და გაუგებრობაზე,რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს კომპანიის იმიჯს.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 19. ᲓᲐᲡᲐᲥᲛᲔᲑᲣᲚᲘᲡ ᲔᲗᲘᲙᲣᲠᲘ ᲞᲐᲡᲣᲮᲘᲡᲛᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲐ
19.1. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დამსაქმებელმა უნდა დაიცვას ეკონომიურობის და ეფექტიანობის პრინციპი, მან ბოროტად არ უნდა ისარგებლოს სამსახურებრივი სახსრებით, რათა არ გაფლანგოს ისინი.
19.2. თუ დასაქმებული დააპატიმრეს ან დააკავეს ანმის მიმართ მიმდინარეობსსისხლისსამართლებრივი დევნა, მან უნდაუზრუნველყოს აღნიშნულის თაობაზედამსაქმებლის ინფორმირება.
19.3. დასაქმებულმა თავიდან უნდა აიცილოსნებისმიერი მოქმედება, რომელიც ზიანს მიაყენებსპირადად მის და კომპანიის რეპუტაციას.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 20. ᲨᲠᲝᲛᲘᲡ ᲞᲘᲠᲝᲑᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ ᲬᲔᲡᲔᲑᲘ
20.1. დამსაქმებლის და დასაქმებულის შრომისპირობების დაცვის წესები განისაზღვრებასაქართველოს შრომის კოდექსის საქართველოსორგანული კანონის შესაბამისად.
ᲛᲣᲮᲚᲘ 21. ᲓᲐᲡᲙᲕᲜᲘᲗᲘ ᲓᲔᲑᲣᲚᲔᲑᲐᲜᲘ
21.1. შინაგანაწესი სავალდებულოა შესასრულებლადკომპანიის ყველა თანამშრომლისათვის.
21.2. კომპანიის ადამიანური რესურსების მართვაზეპასუხისმგებელი პირი ვალდებულია გააცნოსდასაქმებულს წინამდებარე შინაგანაწესი, რაცდასტურდება მისი ხელმოწერით.
21.3. შინაგანაწესის გაცნობის თაობაზე დოკუმენტაციაინახება დასაქმებულის პირად საქმეში.