შიდა დაცვა თუ დაცვის კომპანია? მაგისტრის რჩევები

რა უპირატესობები გააჩნია ლიცენზირებული დაცვითი კომპანიის მომსახურებას შიდა დაცვის მომსახურებასთან შედარებით:

ხარისხი

 • შიდა დაცვას არ გააჩნია კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზია;
 • შიდა დაცვას არ გააჩნია ის უფლებები, რასაც კანონი ანიჭებს დაცვის სამსახურის მცველს და არც ის ცოდნა და გამოცდილება, რასაც მცველები იღებენ დაცვის სამსახურში მრავაწლიანი მუშაობის, ტრენინგებისა და ინსტრუქციების საფუძველზე;
 • მცველების შერჩევა, სწავლება და მუშაობის მონიტორინგი მიმდინარეობს მუდმივად და სისტემატიურად;
 • მცველის მუშაობის ხარისხი კონტროლდება თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით და მონიტორინგის სამსახურის მიერ 24 სთ-ს განმავლობაში;

გარანტიები

 • ზარალის შემთხვევაში ანაზღაურება ხდება დაცვის სამსახურის მიერ;
 • შიდა დაცვის თანამშრომელი ვერ უზრუნველყოფს ზარალის ანაზღაურებას;
 • მაქსიმალური პასუხისმგებლობა და სასჯელი, რაც შეიძლება დააკისროთ შიდა დაცვის თანამშრომელს, არის სამსახურიდან მისი გათავისუფლება და ერთი თვის ხელფასის დაკავება;

მცველი

დანახარჯების შემცირება

 • მცველების ეკიპირების ხარჯებს, როგორიცაა: ზამთრის ფორმა, ზაფხულის ფორმა, რადიოსადგურები, სპეციალური საშუალებები, გამოყოფილი რადიოსიხშირეები – იხდის დაცვის სამსახური;
 • დამკვეთს არ მოუწევს ე.წ. შიდა დაცვის მცველის შვებულების, ავადმყოფობის, დაზღვევის და სხვა ხარჯების ანაზღაურება;
 • დაცვით მომსახურებაში გადახდილი თანხა აკლდება ორგანიზაციის გადასახდელ დღგ-ს და მოგების გადასახადს;
 • არ იხდის თანხას მცველის სწავლებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაში, მისი მუშაობის მონიტორინგში, ავტო-სატრანსპორტო ხარჯებს და ა.შ.
 • საჭიროების შემთხვევაში მცველს ნებისმიერ დროს შეუძლია უფასოდ გამოიძახოს დამატებითი დამხმარე ძალა, რასაც მოკლებულის ყარაული

პრესტიჟი

 • ნებისმიერ ორგანიზაციასთან ურთიერთობა იწყება და მთავრდება დაცვასთან ურთიერთობით;
 • რესპექტაბელური დაცვის სამსახური მიუთითებს ორგანიზაციის პრესტიჟზე და მაღალ კორპორატიულ დისციპლინაზე;

კადრების შენარჩუნება

მოქმედი და კარგი რეპუტაციის მქონე სანდო ყარაულები შეიძლება გადაყვანილნი იქნან ჩვენს შტატში ან დავასაქმოთ სხვა ვაკანტურ ადგილებზე შესაბამისი მომზადების შემდეგ

დროის ფაქტორი

 • წარმოების ხელმძღვანელს გაცილებით მეტი დრო რჩება ძირითადი საწარმოო, ბიზნეს-პროცესების სამართავად, აქვს თავისუფალი დრო, რომელიც მნიშველოვანია ნებისმიერი საქმიანი ადამიანისთვის;
 • ნაკლები პრობლემები სამართალდამცავ სამსახურებთან და დაზარალებული ყარაულის ოჯახთან;
 • ობიექტზე თავდასხმის შემთხვევაში, რაც შეიძლება, დამთავრდეს შიდა დაცვის თანამშრომლის სხეულის მძიმე დაზიანებით, ხანგრძლივი შრომისუუნარობით, ან ლეტალური შედეგით, თავიდან აიცილებთ ხანგრძლივ და არასასიამოვნო ურთიერთობებს სამართალდამცავ ორგანოებთან, სასამართლოსთან, დაზარალებულის ოჯახთან და ა.შ.
 • ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა მოუწევს მხოლოდ დაცვის სამსახური

დამატებითი სარგებელი

დაცვის კომპანიას შეუძლია დაცვითი სისტემების გამოყენება და ნებისმიერი ობიექტის სრულად აღჭურვა:

იმედია, ჩვენი რჩევები დაგეხმარებათ სწორი და თქვენთვის საუკეთესო გადაწყვეტილების მიღებაში.

კომენტარი