ტარიფები

ცოცხალი ძალით დაცვა

დაცვითი მომსახურების ტარიფები განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით, არის ინდივიდუალური და დამოკიდებულია დამკვეთის კონკრეტულ მოთხოვნებზე.

ერთი მცველის დაცვითი მომსახურების ტარიფი თვეში I, II და III კატეგორიაზე   განისაზღვრება 500 – 1200 ლარი (იხ.დანართი)

ტარიფში გათვალისწინებულია ფორმის, კვების, სატრანსპორტო, კავშირის, დაზღვევის, სპეციალური საშუალებების და აღჭურვილობის, სამივლინებო, საშვებულებო, დროებითი შრომისუუნარობის, მონიტორინგის და სხვა ხარჯები.

ტარიფი დამოკიდებულია:

 • დასაცავი ობიექტის კატეგორიაზე და მუშაობის რეჟიმზე
 • ხელშეკრულების ვადებზე
 • დაცვის განხორციელების ობიექტურ სირთულეებზე
 • მოთხოვნილ დაცვის უზრუნველყოფის დონეზე
 • ობიექტის ტექნიკურ აღჭურვილობაზე, ფიზიკურ გამაგრებაზე, პერიმეტრის დაცულობაზე, მოსაზღვრე ობიექტებზე და ა.შ.
 • გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობაზე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე
 • მცველის გამოცდილებაზე
 • მცველების დამატებითი სპეციალური მომზადების აუცილებლობაზე და მათ ფიზიკურ და ინტელექტუალურ მონაცემებზე


I კატეგორიაII კატეგორიაIII კატეგორია
ტარიფი დღგ ჩათვლით
500-დან
სიმაღლე
165 სმ-დან
ასაკი
60 წლამდე
ინტელექტუალური დონე
შეუძლიათ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულება
პროფესიონალიზმი
გააჩნიათ ფუნქციონალური მოვალეობის ჩვევები
დამკვეთი მიიღებს შემდეგ მომსახურებებს:
 • სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების და საზ. წესრიგის დაცვა საშტატო და არასაშტატო სიტუაციებში
 • საგანგებო სიტუაციების შედეგების მინიმალიზაცია
 • ერთი სახის ფორმის ტანსაცმელი
 • პერიოდული მონიტორინგი
 • გაცნობილები არიან ურთიერთობის, ეთიკის საფუძვლებს
ტარიფი დღგ ჩათვლით
800-დან
სიმაღლე
170 სმ-დან
ასაკი
45 წლამდე
ინტელექტუალური დონე
შეუძლიათ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფუნქციონალური მოვალეობების და სხვადასხვა ინსტრუქციების შესრულება
პროფესიონალიზმი
ფუნქციონალური მოვალეობის შესრულების კარგი უნარი. ძირითადი ტიპის ობიექტების დაცვის გამოცდილება, ფიზიკური ძალით წესრიგის დამრღვევის შეკავება და დაცული ობიექტიდან გაძევება
დამკვეთი მიიღებს შემდეგ მომსახურებებს:
 • სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების და საზ. წესრიგის დაცვა საშტატო და არასაშტატო სიტუაციებში, კრიმინალური ელემენტებისგან გაცვა
 • პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება
 • დასაცავი ობიექტი იმიჯის შესაფერისი ფორმის ტანსაცმელი სეზონების შესაბამისად
 • საგანგებო სიტუაციების პრევენცია და შესაძლო შედეგების მინიმალიზაცია
 • ყოველდღიური მონიტორინგი
ტარიფი დღგ ჩათვლით
1200-დან
სიმაღლე
178 სმ-დან
ასაკი
40 წლამდე
ინტელექტუალური დონე
ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფუნქციონალური მოვალეობების და სხვადასხვა ინსტრუქციების, კომპანიის რიგი მმართველობითი ფუქციების შესრულება
პროფესიონალიზმი
მაღალი პროფესიონალიზმი; ეთიკისა და ქცევის მაღალი კულტურა: კარგი ფიზიკური მომზადება; საბრძოლო ხელოვნების ფლობა; მაღალი ფსიქოლოგიური სტაბილურობა; ნებისმიერ სიტუაციაშია ადეკვატური გადაწყვეტილებების ოპერატიულად მიღება, ფუნციონალური მოვალეობების მაღალკვალიფიციური შესრულება
დამკვეთი მიიღებს შემდეგ მომსახურებებს:
 • ობიექტის გარანტირებულად დაცვა
 • სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების და საზ. წესრიგის დაცვა საშტატო და არასაშტატო სიტუაციებში, კრიმინალური ელემენტებისგან დაცვა
 • კონტროლის პროცესში წარმოქმნილი სადაო საკითხების სამართლებრივი უზრუნველყოფა პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება
 • დასაცავი ობიექტი იმიჯის შესაფერისი საუკეთესო ნიმუშის ფორმის ტანსაცმელი სეზონების შესაბამისად
 • საგანგებო სიტუაციების პრევენცია და შესაძლო შედეგების მინიმალიზაცია
 • პერსონალის მომზადება საგანგებო სიტუაციებისთვის
 • უსაფრთხოების აუდიტი ყოველდღიური მონიტორინგი, საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი ფიზიკური ძალით უზრუნველყოფა
სიგნალიზაცია და საგანგაშო ღილაკები
რესტორანი, საუნა, სასტუმრო, ბარი
300
ოფისები, მაღაზიები, საწყობები
70-100
ბინები, მცირე ბიზნესის ობიექტები
50-70
*ინფორმაციული მომსახურება
(24 საათიან მონიტორინგი, სმს და სატელეფონო
შეტყობინება, ტექნიკური მომსახურება)
30

 
სიგნალიზაციის სისტემის საორიენტაციო ფასები

GSM სიგნალიზაცია
550 ლარი
სატელეფონო სიგნალიზაცია
350 ლარი
უსადენო GSM სიგნალიზაცია
600 ლარი

 
სიგნალიზაციის სისტემის მინიმალური კომპლექტაცია:

საკონტროლო პანელი
— 1
მართვის პანელი
— 1
კვების წყარო
— 1
მოძრაობის დეტექტორი
— 1
მაგნიტური კონტაქტი
— 1
სირენა
— 1
GPS მომსახურება
 • აპარატურის ღირებულება 250 ლარიდან
 • სააბონენტო მომსახურება თვეში 25 ლარიდან
ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა
 • 4 კამერიანი სისტემა 80 ლარი თვეში