მცველის ფუნქცია-მოვალეობები. მცველის ინსტრუქცია

ინსტრუქციები მცველებისთვის

 

ოპერატიული რეაგირების ჯგუფის მცველი

ოპერატიული ჯგუფის რეაგირება სიგნალიზაციის განგაშის სიგნალზე

ოპერატიული რეაგირების ჯგუფის მცველი უდასტურებს ოპერატიულ მორიგეს ინფორმაციის მიღებას განგაშის შესახებ და  ჯგუფი იწყებს ობიექტის შემოწმებას.

ობიექტზე მისვლამდე, გზაში აზუსტებს განგაშის ზონებს, ობიექტის თავისებურებებს (მისასვლელი გზა, სადარბაზოს კოდი, სართული, შესასვლელი კარების და ფანჯრების განლაგება და სხვ.)

ადგილზე მისვლის შესახებ ჯგუფის უფროსი ატყობინებს ოპერატიულ მორიგეს.

ობიექტს უნდა მიუახლოვდნენ მაქსიმალურად შეუმჩნევლად, ცალკეულ შემთხვევებში ჩამქრალი ფარებით და ძრავით.

ავტომანქანა ისე უნდა გააჩეროს რომ საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი იყოს შემთხვევის ადგილის განათება, გზის ბლოკირება.

გასაღები არ უნდა ჩატოვოს მანქანაში, დაკეტოს კარები და ჩართოს სიგნალიზაცია, რომ გამოირიცხოს მანქანის გატაცების შესაძლებლობა.

ობიექტში შესვლისას უნდა დაიცვათ უსაფრთხოების ზომები, ობიექტის შემოვლისას მცველები უნდა იყვნენ ჯგუფებად, არ უნდა განცალკავდნენ და ობიექტის შემოწმება არ აწარმოონ მარტო.

შენობის გარე პერიმეტრის შემოწმებისას არ შეიძლება კედლებთან ახლოს სიარული, შეიძლება ზევიდან გადმოაგდონ რაიმე მძიმე საგანი, ან მიაყენონ დარტყმა. განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა იყვნენ ისეთ ადგილებში სადაც შეიძლება ბოროტმოქმედი ამოეფაროს შენობის კუთხეს  ან სხვა დეტალებს.

გულდასმით და ყურადღებით უნდა დაათვალიეროს შესაძლო შეღწევის ადგილები (კარები, ფანჯრები, გისოსები, სხვენში ასასვლელები, სავენტილაციო არხები, სარდაფები).

გარე პერიმეტრის დათვალიერების რეზულტატებს დამთავრებისთანავე აცნობებენ ოპერატიულ მორიგეს.

ჯგუფის მოქმედება დათვალიერების შედეგებიდან გამომდინარე

ობიეტზე უცხო პირების შეღწევის ნიშნები არ აღმოჩნდა.  არ არის უკანონო ხელყოფის ნიშნები და კვალი:

რეაგირების ჯგუფი უნდა დარწმუნდეს რომ კარები დაკეტილია და შეატყობინოს ამის შესახებ ოპერატიულ მორიგეს ჯგუფი ახორციელებს ობიექტის ფიზიკურ დაცვას სიგნალიზაციის დაცვის რეჟიმზე ავტომატურად გადასვლამდე.

განმეორებითი განგაშის შემთხვევაში

ობიექტს იცავენ ფიზიკურად (შესაძლებლობის შემთხვევაში ფარულად), აცნობებს აღნიშნულის შესახებ ოპერატიულ მორიგეს, ელოდება დამკვეთს (ან ნდობით აღჭურვილ პირს) და მასთან ერთად აღებს და ათვალიერებს ობიექტს სიგნალიზაციის ამუშავების მიზეზების დადგენის მიზნით (დამკვეთს დარჩა ღიად ფანჯარა ან სარკმელი, შეფრინდა ფრინველი,  ოთახში იმყოფება შინაური ცხოველი და ა.შ.)

თუ ობიექტზე აღმოჩნდა უცნობი პირი

თუ ის არ არის სიგნალიზაციის სისტემის მომხმარებელი და მისი იქ ყოფნის კანონიერი საფუძვლები არ არსებობს, აკავებენ მას და დაუყონებლივ გადასცემენ შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს და აგრძელებენ შენობის დაათვალიერებას შესაძლო თანამზრახველების პოვნის მიზნით.

იცავენ ობიექტს საგამოძიებო ჯგუფის და დამკვეთის მოსვლამდე.

თუ არის ობიექტის ხელყოფის აშკარა ნიშნები

აღმოჩნდება ღია ან დამტვრეული კარები, ფანჯრები, საკეტები ან დანაშაულის ჩადენის აშკარა ნიშნები, იღებენ ყველა საჭირო ზომებს  ობიექტის დაცვის მიზნით, აცნობებენ სამართალდამცავ სამსახურებს და დამკვეთს.

საჭიროების შემთხვევაში იძახებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას, სახანძრო სამსახურს.

იცავენ ობიექტის ხელშეუხებლობას კრიმინალისტების მოსვლამდე.

შსს ოპერატიულ-სამძებრო ჯგუფის მოსვლამდე არავის, მათ შოროს ოპერატიული რეგირების ჯგუფის წევრებსაც, არა აქვს უფლება რამეს შეეხონ გადაადგილონ ან შეცვალონ ნივთების ადგილსამყოფელი. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს დანაშაულის იარაღის ხელშეუხებლობას.

შსს წარმომადგენლების მოსვლის შესახებ ატყობინებს ოპერატიულ მორიგეს და მოქმედებენ შსს წარმომადგენლების მითითებით.

შემთხვევის ადგილზე ყოფნის აუცილებლობის ამოწურვის შესახებ ატყობინებენ ოპერატიულ მორიგეს და აგრძელებენ მიმდინარე გეგმიურ საქმიანობას

თუ ცრუ განგაშია.

თუ გაირკვა რომ განგაშის სიგნალი ცრუ აღმოჩნდა (შემოწმებული პირი აღმოჩნდა ობიექტის მესაკუთრე, ან უბრალოდ დაავიწყდა ან ვერ მოასწრო სიგნალიზაციის გამორთვა) რეგირების ჯგუფის უფროსი ავსებს ობიექტის შემოწმების აქტს, რომელსაც ხელს აწერს ობიექტის მესაკუთრე ან უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

ატყობინებენ ოპერატიულ მორიგეს და აგძელებენ გეგმიურ საქმიანობას.

თუ შენობიდან გამოდიან უცხო პირები 

აჩერებენ მათ,  ინტერესდებიან და აზუსტებენ მათ ვინაობას, ობიექტზე მათი ყოფნის კანონიერებას, აცნობებენ ოპერატიულ მორიგეს და საჭიროების შემთხვევაში იძახებენ პოლიციას მათი ვინაობის დადგენის მიზნით.

 

ობიექტის მცველი

მცველი ვალდებულია:

 • დაიცვას მაგისტრის მცველის ეთიკის კოდექსი
 • დროულად გამოცხადდეს ობიექტზე, ჩაიბაროს ობიექტი დადგენილი წესის მიხედვით, გაეცნოს ჩანაწერებს ჟურნალში, გაურკვეველი საკითხები დააზუსტოს წინა მორიგესთან ან დაცვის უფროსთან. გააკეთოს შესაბამისი ჩანაწერი ჟურნალში და მოახსენოს ამის შესახებ უშუალო უფროსს ან მორიგეს.
 • გააკეთოს აღნიშვნა მორიგეობის გრაფიკში
 • შეამოწმოს საშტატო ინვენტარის და მოწყობილობების კომპლექტაცია.
 • დაათვალიეროს ობიექტი, პერიმეტრი. დარღვევებზე გააკეთოს ჩანაწერი ჟურნალში.
 • მუდმივად იმყოფებოდეს ობიექტზე, პერიოდულად შეამოწმოს პერიმეტრი.
 • ჭექა-ქუხილის დროს გამორთოს ელექტროაპარატურა, ანტენები და სხვა ელექტრო-რადიო მოწყობილობები. თუ ღია ტერიტორიაზე განთავსებულია მანქანა-მექანიზმები, ელექტრო გადამცემი ხაზები და სხვა მეტალის ნივთები,  არ მიუახლოვდეს მათ 10 მეტრზე ახლო მანძილზე.
 • სამუშაოს დამთავრებისას მორიგე ცვლასთან ერთად შეამოწმოს ობიექტი, უბნები, მექანიზმები, მოწყობილობები, საკეტები, სიგნალიზაცია.
 • მორიგეობის გადაბარებაზე გააკეთოს ჩანაწერი ჟურნალში.
 • იცოდეს ობიექტზე მოქმედი საშვების და თანამდებობის პირების ხელმოწერის ნიმუშები.
 • მორიგეობის მთელი პერიოდის განმავლობაში ეცვას დადგენილი ნიმუშის ტანსაცმელი, თან იქონიოს მცველის მოწმობა.
 • გარეგნული იერსახე ქონდეს მოწესრიგებული.
 • ობიექტის თანამშრომლების და მომსვლელების მიმართ იყოს თავაზიანი, ტაქტიანი, დაიცვას ეთიკის ნორმები.
 • კეთილსინდისიერად შეასრულოს ფუნქციონალური მოვალეობები.
 • იყოს ფხიზლად და ყურადღებით.
 • უზრუნველყოს შენობა-ნაგებობის და იქ არსებული მატერიალური ფასეულობების საიმედო დაცვა
 • დაიცვას შიდაობიექტური რეჟიმი
 • საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს მატერიალური ფასეულობების გაცილება.
 • დაიცვას უსაფრთხოების, სანიტარული და ხანძარსაწინააღმდეგო ზომები,.
 • ავარიების, ხანძრის და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დაუყონებლივ შეატყობინოს უშუალო უფროსს.
 • გადაუდებელ შემთხვევებში დამოუკიდებლად გამოიძახოს სახანძრო, სასწრაფო დახმარება და სხვა ავარიული სამსახურები, მიიღოს ზომები კრიტიკულ სიტუაციებში, რისთვისაც ნებადართულია სამსახურებრივი და სასაწყობო სათავსოების გახსნა.
 • ყველა საგანგაშო და საკამათო სიტუაციების შემთხვევაში შეატყობინოს დაცვის უფროსს, ან ობიექტის ადმინისტრაციას და შეადგინოს შესაბამისი აქტი.
 • მოვალეობების შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში გამომწვევი მიზეზების შესახებ შეატყობინოს ობიექტის დაცვის უფროსს.
 • ობიექტზე მექანიკური ზემოქმედების, ლუქების დაზიანების, სიგნალიზაციის ამუშავების ან სხვა საგანგაშო ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში მაქსიმალური ყურადღებით დაათვალიეროს ობიექტი, უცხო პირების აღმოჩენის შემთხვევაში მიიღოს ზომები მათ დასაკავებლად.
 • ნივთმტკიცებების და სხვა საყურადღებო კვალის აღმოჩენის შემთხვევაში მიიღოს ზომები მათი დაცვისთვის.
 • ობიექტზე ასაფეთქებელი მოწყობილობების ან სხვა საეჭვო საგნების აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეატყობინოს უშუალო უფროსს და დაიცვას უსაფრთხოების ზომები. საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოს პერსონალის ევაკუაცია საშიში ზონიდან.
 • მოქალაქეთა მძევლად აყვანის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეატყობინოს სამართალდამცავ ორგანოებს, მიიღოს ზომები ობიექტზე მათი და სხვა სამსახურების შეუფერხებელი შესვლისათვის. მიაწოდოს მათ ყველა საჭირო ინფორმაცია.
 • აუცილებლობის შემთხვევაში შეასრულოს თავდამსხმელთა მოთხოვნები რათა საფრთხე არ შეუქმნას მოქალაქეთა სიცოცხლეს და ჯამრთელობას.
 • არ დაუშვას ისეთი ქმედებები, რაც გამოიწვევს თავდამსხმელების პროვოცირებას და იარაღის გამოყენებას.

მცველს უფლება აქვს:

 • მოითხოვოს შიდაობიექტური რეჟიმის დაცვა, საშვები და პირადობის მოწმობები, ჩამოართვას ძალადაკარგული და ვადაგასული საშვები.
 • დააკავოს და ტერიტორიიდან გააძევოს პირი, რომელიც ცდილობს ობიექტზე უკანონოდ შეღწევას დადგენილი წესის დარღვევით, არღვევს წესრიგს ობიექტზე და ცდილობს ზიანი მიაყენოს მას.

მორიგეობის პერიოდში მცველს ეკრძალება:

 • სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებიდან გადაერთოს სხვა საქმეზე, რომელიც არ არის დაკავშირებული დაცვით საქმიანობასთან.
 • მიიღოს სპირტიანი სასმელები, ან იმყოფებოდეს ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ.
 • დატოვოს პოსტი უფლებამოსილი პირის ნებართვის გარეშე.
 • უცხო პირებთან ისაუბროს სამსახურებრივ საკითხებზე, მიაწოდოს ინფორმაცია დაცვის მუშაობასთან და რეჟიმთან დაკავშირებით.
 • მიიღოს და შესანახად დაიტოვოს უცხო პირებისგან რაიმე დოკუმენტები, ნივთები და საგნები.
 • კატეგორიულად აკრძალულია საეჭვო საგნის ხელში აღება, გახსნა ან გადაადგილების მცდელობა.

ხანძრის ნიშნების აღმოჩენისას (კვამლი, დამწვრის სუნი, ტემპერატურის მომატება და ა.შ.) მცველი ვალდებულია:

 • ეცადოს დაადგინოს ხანძრის კერა და ჩააქროს არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებით.
 • ტელეფონით შეატყობინოს სახანძრო სამსახურს (112)
 • მიიღოს ზომები მოქალაქეთა და მატერიალურ ფასეულობათა ევაკუაციისთვის.
 • გამორთოს ელექტრო მომარაგების სისტემა (ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემის გარდა), გადაკეტოს გაზის, ორთქლის და სხვა კომუნიკაციების საკეტები, გამორთოს მოსაზღვრე სათავსოების ვენტილაციის სისტემები.
 • სტიქიური უბედური მოვლენის დროს მიიღოს ზომები მოქალაქეების და მატერიალური ფასეულობების საშიში ზონიდან ევაკუაციისათვის.
 • გამოიძახოს და შეხვდეს საავარიო სამსახურებს, გაუწიოს მათ დახმარება დაცვის ფუნქციის განხორციელების პარალელურად.

დაცვის ობიექტზე შეიძლება დაწესდეს შიდაობიექტური რეჟიმი შემდეგი მიზნით:

 • შენობაში უცხო პირების უკონტროლო შესვლის აღკვეთა
 • მატერიალური ფასეულობების უკანონო შეტანა-გატანის აღკვეთა
 • ობიექტის თანამშრომლების და მომსვლელების მიერ წესრიგის და შიდაგანაწესის დაცვა
 • ობიექტის დაცვა უკანონო ხელყოფისგან

ობიექტის ადმინისტრაცია დაცვის სამსახურთან შეთანხმებით აწესებს შიდაუწყებრივ განაწესს, რისთვისაც შეიძლება გამოყენებულ იქნას საკონტროლო-გამშვები პუნქტი, ტექნიკური საშუალებებით დაკვირვება და კონტროლი

 • დაცულ ტერიტორიაზე და ნაგებობებში შეიძლება იმყოფებოდნენ ობიექტის თანამშრომლები და სხვა ფირმის თანამშრომლები, რომლებსაც გააჩნიათ დადგენილი ნიმუშის საშვები და დროებითი საშვები. გამონაკლის შემთხვევებში ტერიტორიაზე შეიძლება დაშვებულ იქნენ უცხო პირები დირექტორის ან სხვა უფლებამოსილი თანამდებობის პირის წერილობითი ან ზეპირი მითითებით.
 • შემოსაზღვრულ ტერიტორიაზე შეიძლება იმყოფებოდეს ავტოტრანსპორტი მხოლოდ სპეციალური საშვებით ან დამტკიცებული სიის შესაბამისად.
 • შენობა-ნაგებობების შემოწმება ხდება კარების და ფანჯრების ვიზუალური დათვალიერებით, შენობის პერიმეტრის და ღობის გარეგნული დათვალიერებით. შემოვლის და კონტროლის შედეგები აღინიშნება სპეციალურ ჟურნალში
 • ობიექტის თანამშრომლები სამუშაოს დამთავრების შემდეგ გასაღებებს აბარებენ დაცვას.
 • თანამშრომლების და ვიზიტორების შესვლა შენობაში ხდება ადმინისტრაციის მიერ დადგენილ დროს.
 • გამოსასვლელ და სადღესასწაულო დღეებში, აგრეთვე სამუშაო დღის დამთავრების შემდეგ შენობაში შეშვება ხდება ობიექტის ხელმძღვანელის წერილობითი ნებართვით.
 • მომსვლელები ხელმძღვანელობასთან დაიშვებიან მხოლოდ მათი თანხმობით.
 • პრესის და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების თანამშრომლების შესვლა ხორციელდება სპეციალური სიების ან აკრედიტაციის ბარათებით.
 • ობიექტის ტერიტორიიდან მატერიალური ფასეულობების შეტანა-გამოტანა ხდება მხოლოდ უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი სპეციალური საშვებით (პასუხისმგებელი პირების სია და ხელმოწერის ნიმუშები უნდა ინახებოდეს დაცვასთან). ნივთების და მატერიალური ფასეულობების გატანა სიტყვიერი განკარგულებით აკრძალულია
 • დაცვის თანამშრომლებმა უნდა შეადარონ და დარწმუნდნენ დოკუმენტში მითითებულ და გასატანი ნივთის იდენტურობაში.
 • მატერიალური საშვები ინახება დაცვასთან მომავალ ინვენტარიზაციამდე.
 • აკრძალულია ობიექტზე ფეთქებად საშიში და ადვილად აალებადი ნივთიერებების და ნივთების შეტანა. სამორიგეოში უცხო პირების ყოფნა.
 • პირადი და მატერიალური საშვების და ხელმოწერების ნიმუშები უნდა ინახებოდეს დაცვასთან.

 

შენიშვნა: მცველის უფლება-მოვალეობები ასევე განისაზღვრება კონკრეტული შრომითი ხელშეკრულების პირობებით

ობიექტის დაცვის უფროსი-მცველი

ობიექტის დაცვის უფროსი-მცველი ვალდებულია:

მცველის მოქმედება შემოწმების დროს
 • კონტროლის განმხორციელი ორგანოს წარმომადგენლის მოსვლის შემთხვევაში მცველი წარუდგება მას (დაცვის სამსახური მაგისტრის მცველი სახელი, გვარი) და აზუსტებს მისი მოსვლის მიზანს.
 • ვალდებულია შეამოწმოს მათი პირადობის მოწმობები, გაატაროს ჟურნალში სახელის, გვარის, მოწმობის ნომრის, სამსახურის დასახელების, მორიგის ტელეფონის მონაცემებით.
 • ვალდებულია შეატყობინოს დაცვის სამსახურის მორიგეს ან უშუალო უფროსს და იმოქმედოს მათი მითითებებით.
 • შემოწმების შედეგების მიხედვით დგება აქტი, რომელსაც ხელს აწერს შემმოწმებელი პირი და დაცვის სამსახურის წარმომადგენელი.