ინსტრუქციები მომხმარებლებისთვის

ინდივიდუალური კოდები
ჩუმი განგაში
განგაშის ზონა
თუ კოდი შეგეშალათ
თუ კარების გაღებისას სისტემა წრიპინებს
სტაციონარული ობიექტების კონტროლი
მობილური ობიექტების კონტროლი