დაცვის სამსახურში მიიღებიან:

საქართველოს მოქალაქე, 18 წელს მიღწეული,  სპორტული აღნაგობის მქონე ფიზიკური პირები

უპირატესობა ენიჭებათ კანდიდატებს:

 • რომლებმაც გაიარეს სამხედრო სავალდებულო სამსახური
 • რომელთაც გააჩნიათ მართვის უფლება
 • უმაღლესი განათლება
 • შსს ყოფილ თანამშრომლები
 • საბრძოლო ხელჩართული ორთაბრძოლების ტიტულის მფლოფელებს
 • რომლებიც ფლობენ უცხო ენებს
 • რომლებიც ფლობენ კომპიუტერის საოფისე პროგრამებს

დაცვის სამსახურში არ მიიღებიან:

 1. განზრახ დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირები;
 2. ალკოჰოლიზმით, ნარკომანიით, ტოქსიკომანიით, ფსიქიკური ან/და ქრონიკული სნეულებით დაავადებული პირები (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც, დაცვითი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქრონიკული სნეულება ხელს არ უშლის აღნიშნული საქმიანობის განხორციელებას);
 3. პირები, რომლებსაც სასამართლოს განაჩენით ჩამორთმეული აქვთ დაცვითი საქმიანობის სფეროში შესაბამისი თანამდებობის დაკავების ან შესაბამისი საქმიანობის უფლება;
 4. საჯარო მოხელეები, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული;
 5. პირები, რომელთა მიმართაც საქართველოს სამართალდამცავ სამსახურებში არსებობს ინფორმაცია მათი ტერორისტულ ორგანიზაციასთან (ტერორისტთან), უკანონო შეიარაღებულ ფორმირებასთან ან სხვა დანაშაულებრივ დაჯგუფებასთან კავშირის შესახებ;
 6. პირები, რომლებიც დაცვის სამსახურიდან დათხოვნილები არიან საქართველოს შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის „ვ“ (დასაქმებულის კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების შეუსაბამობა მის მიერ დაკავებულ თანამდებობასთან/შესასრულებელ სამუშაოსთან“) და „ზ“ (დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში დარღვევა“) პუნქტების საფუძველზe

აქტუალური ვაკანსიები:

 • რეგიონალური წარმომადგენელი საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში
 • მცველი; ქ. თბილისი
 • მარკეტინგის სპეციალისტი; ქ. თბილისი
 • ფოტოგრაფი; ქ. თბილისი

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 2912755