დირექტორი თორნიკე ჯოჯუა

დირექტორის მოადგილე ჯემალ გვაჯაია